UNWE

Официални срещи

УСТОЙЧИВОТО ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ОБСЪЖДАХА НАШИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЕКСПЕРТИ

Устойчивото производство и потребление в България бе тема на кръглата маса с международно участие, която се проведе в малката конферентна зала на университета. Обект на презентациите и дискусиите бе проект "Европейската интегрирана продуктова политика - стимул за устойчиво производство и потребление в България", разработван от 2006 г. насам от екип на секция "Стокознание", днес катедра "Икономика на природните ресурси" към УНСС, която бе и организатор на форума.

Като мащабен проект с изключително добри резултати, окачестви разработката проф. д.ик.н. Стати Статев, първи зам.-ректор на УНСС, при откриването на кръглата маса. "Моята лична болка, която е и болка на цялото ректорско и академично ръководство на университета, е недооценяването на проблематиката на стокознанието.", сподели заместник-ректорът. "Тази проблематика е винаги актуална, значението й ще нараства и затова ще приветстваме продължаването на постигнатите по проекта резултати в една атрактивна магистърска програма и бъдещи проекти", подчерта проф. Статев.

Поставеният тук проблем е и в обсега на вниманието на Института за следдипломна квалификация към университета, а с развитието му тепърва ще се разширява и потребността от обучение в тази насока, посочи и доц. д-р Марчо Марков, зам.-ректор на университета по продължаващо обучение в УНСС.

Това е приоритет не само на Европейския съюз, но и на целия свят, а за бизнеса е голямо предизвикателство, конкретизира Георги Стоев, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата. Сред участниците в конференцията бяха и експерти от МОСВ, представители на бизнеса и браншовите организации, чуждестранни специалисти, студенти.

Доц. д-р Елка Василева, ръководител на проекта, представи резултатите от разработката, като се спря на политиката за намаляване използването на природните ресурси и въздействието на отпадъците върху околната среда, насочеността към "жизнения цикъл" на продуктите, работата с пазара и стимулирането на т. нар. зелени продукти и т.н.

Излъчванията на живо се осъществяват на адрес: http://video.unwe.bg